बिभिन्न सात गाइ (थरहरु)

बिभिन्न सात गाइ (थरहरु)

नेपालमा चलन चल्तीमा रहेका विभिन्न गाइ थर हरु यस प्रकार रहेका छन्