Study Material Links for CAAN Elx/Tele. Comm Engineer Level -7

Study Material Links for CAAN Elx/Tele. Comm Engineer Level -7
  1. E & Te Com Engineering Level-7 Syllabus
  2. अन्तरिम संबिधान From Law commission website. ( http://www.lawcommission.gov.np )
  3. नागरिक उद्यान प्राधिकरण ऐन २०५३(Nepali)  and  नागरिक उद्यान प्राधिकरण ऐन २०५३(English)  From CAAN Site Page
  4. ने.ना.उ.प्रा.कर्मचारीहरुको सेवाका शर्त र सुबिधा सम्बन्धि नियमावली २०५६ (Amendment 2069)From CAAN Site
  5. Civil Aviation Authority of Nepal Human Resource Development Policy 2070
  6. नागरिक उड्डयन नियमावली २०५८ Nepali and English
  7. विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०६७
  8. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ From Law Commission Site Page
  9. नेपाल सरकारको राष्ट्रिय हवाई नीति २०६३ From Tourism.gov.np

I don't have link for ने.ना.उ.प्रा. अन्तरिक प्रतिष्पर्धा सम्बन्धि नियमावली २०५७ If found contact me on: visit.binod@gmail.com

To be continued...